Dünyayla İş Yapanlar

Küreselleşme Sürecinde Türk Çokulusluları

YAZAR(LAR) :
Caner Bakır

DİL: Türkçe

KATEGORİ: İşletme - Ekonomi
Uluslararası İlişkiler
SAYFA SAYISI: 230
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2016-09-23 00:00:00
ISBN: 9786059389112
FİYAT: 34 TL

Türk şirketlerinin uluslararasılaşma hızı son yıllarda baş döndürücü bir şekilde arttı. Küresel aktör olma yolunda milyarlarca dolarlık satın almalar yapan şirketler var artık. Buna rağmen henüz çalışılmamış bir alan olan Türk çokuluslularına odaklanan Dünyayla İş Yapanlar, bu şirketlerin dış yatırım eğilimlerini, motivasyonlarını ve stratejilerini uluslararası karşılaştırmalarla ve disiplinler arası kurumsal bir yaklaşımla inceliyor.

TÜBİTAK ve Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Aksiyonu (COST) tarafından desteklenen bu çalışmada Caner Bakır, Türk çokuluslu şirketlerinin ne zaman, hangi ülkelere ve sektörlere yatırım yaptığını; uluslararasılaşmada ülkeye ve şirkete özgü avantajlarının neler olduğunu; uluslararası rekabette dinamik becerilerini ve özgün avantajlarını nasıl kullandıklarını araştırıyor. Aynı zamanda yatırım yapılan ülkelerdeki devlet kapasitesinin önemine, Türkiye’nin ve hedef ülkenin kurumsal yapısının şirketlerin uluslararasılaşma stratejileriyle küresel duruş ve performanslarına etkisine dair analizler yapıyor. Bu yolla şirketlerin ve hükümetlerin strateji geliştirme ve uygulama aşamalarına da katkı sunabilmeyi amaçlıyor.

Dünyayla İş Yapanlar, hem iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencileriyle akademisyenlerinin hem de reel sektörde ve bankacılık sektöründe çalışan profesyonellerin ilgisini çekecek bir kitap.

Caner Bakır, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi.

İÇİNDEKİLER

Önsöz 9
Teşekkür 11
Kısaltmalar 13

BİRİNCİ BÖLÜM
Türk Çokuluslu Şirketleri: Eğilimler, Motivasyonlar ve Stratejiler
Kitabın Kapsamı ve Amacı 15
Veri Kaynakları ve Araştırma Yöntemi 20
Kitabın Yapısı 24

BİRİNCİ BÖLÜM
Uluslararasılaşmada Bazı Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Araştırma Soruları
Literatüre Giriş 27
Çokuluslu Şirketler ve Uluslararasılaşma Konusundaki Temel Yaklaşımlar 27
Türk Çokuluslu Şirketleri ve Uluslararasılaşma 35
Sonuç 36

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Türkiye’den Çıkan Dış Yatırımlar: Genel Bir Bakış
Giriş 39
Dış Yatırımların Stok ve Akım Sayıları ile 2000–2013 Dış Yatırım Performansı
Nasıl Bir Gelişme Gösterdi? 40
Dış Yatırımlar Hangi Bölgelere Yöneliyor? 44
Dış Yatırımlar Hangi Ülkelere Gidiyor? 46
Doğrudan Yatırımlar Hangi Endüstrilere Yöneliyor? 48
Dış Yatırımlar Hangi Sektörlere Yöneliyor? 49
Sonuç 52

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Türk ÇUŞ’larının Yeşil Alan Yatırımları
Giriş 53
ÇUŞ’ların Yeşil Alan Yatırım Faaliyetleri 54
Yatırımların Küresel Ekonomik Bölgelere Göre Dağılımı 55
Türk Çokuluslularının Yeşil Alan Yatırımlarında Strateji ve Motivasyonlar 58
Yeşil Alan Yatırımlarının Coğraf i Dağılımı 64
Yeşil Alan Yatırımlarının Ülkelere Göre Dağılımı 66
Türk ÇUŞ’larının Yeşil Alan Yatırımlarının Endüstriyel ve Sektörel Dağılımı 70
En Fazla Yeşil Alan Yatırımı Yapan Türk Çokulusluları 75
Sonuç 75

BEŞİNCİ BÖLÜM
Türk Çokuluslu Şirketlerinin Birleşme ve Satın Alma Faaliyetleri
Giriş 79
Türk ÇUŞ’larının Birleşme ve Satın Alma Faaliyetleri, 2000–2013 80
Türk ÇUŞ’larının Birleşme ve Satın Almalarının Coğrafi Dağılımı 81
En Fazla Satın Alma ve Stratejik Ortaklıklar Yapan Türk ÇUŞ’ları 87
Satınalma Yapan Şirketlerin Motivasyonları ve Stratejileri 90
Yapısal Tamamlayıcılar ve Türk ÇUŞ’larının Satın Alma Faaliyetleri 93
Sonuç 94

ALTINCI BÖLÜM
Eczacıbaşı Yapı Grubu ve Kale Seramik: Karşılaştırmalı Bir Analiz
Giriş 97
Endüstri ve Sektörün Durumu 97
Eczacıbaşı Yapı 98
Şirket Bilgileri, Vizyonu ve Şirketin Bazı Temel Yatırım Faaliyetleri 98
Dış Yatırım Motivasyon, Hedef ve Stratejileri ile Bunların Sonuçları 102
Kale Seramik 106
Şirket Bilgileri, Vizyonu ve Bazı Temel Yatırım Faaliyetleri 106
Dış Yatırım Motivasyon, Hedef ve Stratejileri ile Bunların Sonuçları 107
Karşılaştırmalı Analiz ve Sonuç 110

YEDİNCİ BÖLÜM
Türkiye’de Devlet Kapasitesi ve Yatırım Teşvik Politikaları: Hyundai Motors Vaka Çalışması
Giriş 113
Literatür Taraması 115
Devlet-ÇUŞ Pazarlık Modelleri 115
Devlet Kapasitesi 116
Yatırım Rejiminde Çek Cumhuriyeti ve Türkiye’deki İdari Kapasite 117
Yatırım Rejiminde Çek Cumhuriyeti ve Türkiye’deki Kurumsal Kapasite 119
Devlet Odaklı Pazarlık Modeli 124
Sonuç 125

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Hükümet Siyasaları, Uluslarasılaşma Stratejisi, Küresel Duruş ve Performans: Türk Çokuluslu Şirketleri
Giriş 127
Literatür Taraması ve Kavramsal Model 129
Araştırmanın Hipotezleri 130
Uluslarasılaşma Stratejisi ve Hükümet Siyasaları 130
Küresel Duruş ve Uluslarasılaşma Stratejisi 132
Performans ve Küresel Duruş 133
Araştırma Yöntemi 134
Verilerin Toplanması 135
Ölçekler 136
Ön Analizler 137
Ölçüm Modeli 140
Hipotez Testi ve Sonuçlar 144
Tartışma 146
Kısıtlar ve Geleceğe Yönelik Siyasa ve Araştırma Önerileri 148

DOKUZUNCU BÖLÜM
Türk Bankalarının Dış Yatırımları
Giriş 151
Literatür Taraması 153
Türk Çokuluslu Bankalarının Yeşil Alan Yatırımları 156
TÇB’lerin Yeşil Alan Yatırımlarının Küresel Ekonomik Bölgelere Göre Dağılımı 157
TÇB Yeşil Alan Yatırımlarının Coğrafi Dağılımı 160
Yeşil Alan Yatırımlarının Ülkelere Göre Dağılımı 162
TÇB’lerin Pazara Giriş Stratejileri 163
En Fazla Yatırım Yapan TÇB’ler 166
İş Bankası ve Ziraat Bankası’nın Dış Yatırımları 167
İş Bankası (Türkiye’nin Yurtdışında Şube Açan İlk Bankası) 167
Ziraat Bankası 173
TÇB’lerin Finansal Satın Alma ve Birleşme Faaliyetleri, 2000–2013 179
Finansal Satın Almaların Coğrafi Olarak Dağılımı 180
Credit Europe Bank NV 183
Sonuç 185

ONUNCU BÖLÜM
Tartışma ve Sonuç

Ekler 197
Kaynakça 205
Dizin 225

BENZER KİTAPLAR

1949’da iktidarı ele geçiren Çin Komünist Partisi sınıfsal eşitlik sağlamak amacıyla iktisadi, kültürel ve siyasal sermayeyi hedef alan bir dizi […]

YAZAR(LAR) Joel Andreas, 36 TL (KDV’den muaftır)

HAKLARINI YİTİRENLER: ÇİN’DE ENDÜSTRİYEL YURTTAŞLIĞIN YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ

YAZAR(LAR) Joel Andreas,

Girişimci Devlet’in çıkış noktasında, küresel düzeyde yaşanan 2008 finans krizi yer alıyor. Krizin ardından, büyümeyi yeniden başlatmak için atılması gereken […]

YAZAR(LAR) Mariana Mazzucato, TL

Girişimci Devlet

YAZAR(LAR) Mariana Mazzucato,

İşletme grupları (namıdiğer holdingler), ekonomik örgütlenmenin modern olmayan biçimleri olarak kimi zaman eleştiri konusu olsa da, bunların birçoğu ekonomik ve […]

DERLEYEN(LER) Aslı M. Çolpan, Takashi Hikino, James R. Lincoln,

48 TL

Oxford İşletme Grupları Elkitabı

DERLEYEN(LER) Aslı M. Çolpan, Takashi Hikino, James R. Lincoln,

SEPET
0