Kralın Yeni Aklı

Bilgisayar, Zekâ ve Fizik Yasaları

YAZAR(LAR) :
Roger Penrose

ÇEVİREN: Tekin Dereli

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Matematik
Psikoloji
SAYFA SAYISI: 502
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 3. Baskı ,2020-05-01 00:00:00
ISBN: 9786055250690
FİYAT: 120 TL

Bilgisayar ekranındaki görüntüler gerçek dünyadaki olguların bire bir temsili midir, yoksa sanal bir dünyada hayal mi görmekteyiz? Sakın evren dediğimiz, muazzam bir bilgisayar ekranından ibaret olmasın? Bilgisayarlar bilinçlendirilebilir mi? Yani akıllanıp kendi başlarına düşünebilirler mi? Ama bu tür sorulardan önce, akıl nedir veya bilinç nerededir sorularını da sormamız gerekmez mi?

Roger Penrose, yanıtı zor sorulara ilişkin görüşlerini, bu kitabından önce felsefenin derin tartışmalarından uzak durmuş bir matematikçi ve temel bilimcinin pratik yaklaşımıyla savunuyor. Görelilik teorisinden kuantum mekaniğine ve kozmolojiye uzanan farklı konuların tartışıldığı Kralın Yeni Aklı’nın ana düşüncesini felsefecilerin “us-beden problemi” olarak adlandırdığı teori oluşturuyor.

İÇİNDEKİLER

Sunuş 13
Matematik Denklemleriyle İlgili Açıklama 18
Teşekkür 19
Önsöz 21
Başlangıç 25

BİRİNCİ BÖLÜM - Bir Bilgisayar Us Sahibi Olabilir mi? 27

Giriş 27
Turing Testi 29
Yapay Zekâ 35
"Haz" ve "Acı"ya YZ Yaklaşımı 37
Güçlü YZ ve Searle'ın Çin Odası 40
Donanım ve Yazılım 47

İKİNCİ BÖLÜM - Algoritmalar ve Turing Makineleri 53

Algoritma Kavramı 53
Turing Makinesi Kavramı 58
Sayısal Verilerin İkilik Gösterimi 65
Church-Turing Tezi 69
Doğal Sayılardan Başka Sayılar 72
Evrensel Turing Makinesi 73
Hilbert Probleminin Çözümsüzlüğü 80
Bir Algoritmanın Üstesinden Nasıl Gelinir 86
Church'ün Lambda Hesabı 88

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Matematik ve Gerçek 95

Tor'Bled-Nam Ülkesi 95
Reel Sayılar 100
Kaç Tane Reel Sayı Var? 103
Reel Sayıların “Gerçekliği” 106
Kompleks Sayılar 107
Mandelbrot Kümesinin İnşa Edilmesi 111
Matematiksel Kavramların Platonik Gerçekliği? 114

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Doğruluk, Kanıt ve Sezgi 119

Hilbert’in Matematik Programı 119
Formel Matematik Sistemleri 122
Gödel Teoremi 125
Matematiksel Sezgi 128
Platonizm mi, Yoksa Sezgicilik mi? 132
Turing’in Sonucundan Çıkan Gödel Tipi Teoremler 136
Tekrarlı Sayılabilir Kümeler 138
Mandelbrot Kümesi Yinelenen Bir Küme midir? 144
Yinelenmeyen Matematik Problemlerine Bazı Örnekler 148
Mandelbrot Kümesi Yinelenmeyen Matematiğe Benzer mi? 157
Karmaşıklık Teorisi 160
Fiziksel Nesnelerde Karmaşıklık ve Hesap Edilebilirlik 164

BEŞİNCİ BÖLÜM - Klasik Dünya 167

Fiziksel Kuramın Klasik Dünyadaki Yeri 167
Eukleides Geometrisi 174
Galilei ve Newton’ın Dinamik Kuramı 180
Newton Dinamiğinin Mekanik Dünyası 185
Bilardo Topu Dünyasındaki Yaşam Hesaplanabilir mi? 188
Hamilton’ın Mekaniği 192
Faz Uzayı 194
Maxwell’in Elektromanyetizma Kuramı 202
Hesaplanabilirlik ve Dalga Denklemi 205
Lorentz Hareket Denklemi; Başıboş Parçacıklar 206
Einstein ve Poincaré’nin Özel Görelilik Kuramı 209
Einstein’ın Genel Göreliliği 220
Göreli Nedensellik ve Belirleyicilik 230
Klasik Fizikte Hesaplanabilirlik: Neredeyiz? 234
Kütle, Madde ve Gerçeklik 235

ALTINCI BÖLÜM - Kuantumun Büyüsü ve Kuantum Gizemi 241

Felsefecilerin Kuantum Kuramına Gereksinimi Var mı? 241
Klasik Kuramın Sorunları 243
Kuantum Kuramının Başlangıcı 245
Çift Yarık Deneyi 247
Olasılık Genlikleri 252
Bir Parçacığın Kuantum Durumu 258
Belirsizlik İlkesi 263
U ve R Evrim Yöntemleri 265
Bir Parçacık Aynı Anda İki Ayrı Yerde Olabilir mi? 267
Hilbert Uzayı 272
Ölçmeler 275
Spin ve Riemann Durumlar Küresi 279
Kuantum Durumlarının Nesnelliği ve Ölçülebilirliği 283
Bir Kuantum Durumunun Kopyalanması 284
Foton Spini 285
Yüksek Spine Sahip Cisimler 287
Çok Parçacıklı Sistemler 289
Einstein, Podolsky ve Rosen “İkilem”i 294
Fotonlarla Deneyler: Görelilikle İlgili Bir Sorun mu Var? 300
Schrödinger Denklemi; Dirac Denklemi 302
Kuantumlu Alanlar Kuramı 304
Schrödinger’in Kedisi 305
Bugünün Kuantum Kuramında Çeşitli Yaklaşımlar 308
Bütün Bunlar Bizi Nereye Getirdi? 311

YEDİNCİ BÖLÜM - Evren Bilimi ve Zamanın Oku 315

Zamanın Akışı 315
Entropinin Önlenemez Artışı 318
Entropi Nedir? 322
İkinci Yasanın Eylemi 327
Evrende Düşük Entropinin Kaynağı 330
Evren Bilimi ve Büyük Patlama 335
İlk Oluşan Ateştopu 339
Büyük Patlama İkinci Yasayı Açıklar mı? 341
Kara Delikler 342
Uzay-Zaman Tekilliklerinin Yapısı 347
Büyük Patlama Ne Kadar Özgündü? 351

SEKİZİNCİ BÖLÜM - Kuantum Kütleçekimini Arayış 359

Weyl Eğrilik Varsayımının Gerisinde Ne Yatıyor? 361
Zamanda Simetrik Olmayan Durum Vektörü İndirgenimi 365
Hawking’in Kutusu: Weyl Eğrilik Varsayımıyla Bir Bağlantısı Var mı? 370
Durum Vektörü Ne Zaman İndirgenir? 378

DOKUZUNCU BÖLÜM - Gerçek Beyin ve Beyin Modelleri 383

Beyin Gerçekte Neye Benzer? 383
Bilincin Yeri Nerede? 390
Ayrık Beyin Deneyleri 393
Kör Nokta 395
Görme Duyumu Bölgesinde Bilgi İşlem 396
Sinir Sinyalleri Nasıl Çalışır? 397
Bilgisayar Modelleri 401
Beyin Akışkanlığı 404
Paralel Bilgisayarlar ve Bilincin “Tek Oluşu” 406
Beyin Faaliyetinde Kuantum Mekaniğinin Rolü Var mıdır? 408
Kuantum Bilgisayarları 409
Kuantum Kuramının Ötesi? 410

ONUNCU BÖLÜM - Usun Fiziği Nerede Yer Alır? 413

Us Neye Yarar? 413
Bilincin Gerçek İşlevi Nedir? 417
Algoritmaların Doğal Seçimi? 421
Matematiksel Sezginin Algoritmik Olmayan Doğası 424
Esinlenme, Sezgi ve Özgünlük 426
Düşüncenin Sözelleştirilememesi 431
Hayvan Bilinçliliği 433
Platon’un Dünyasıyla İlişki 434
Bir Fiziksel Gerçeklik Görüşü 437
Belirleyicilik ve Güçlü Belirleyicilik 439
İnsansıl İlke 441
Karolar ve Kristalsiler 442
Beyin Akışkanlığı ile İlişkisi Olasılığı 445
Bilinçlilikte Zamansal Gecikmeler 447
Bilinçli Algılamada Zamanın Tuhaf Rolü 450
Sonuç: Bir Çocuğun Görüşü 455

Son Söz 459
Notlar 461
Kaynakça 485
Dizin 497

BENZER KİTAPLAR

SEPET
0