Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar

DERLEYEN(LER): 
Bertil Emrah Oder
Deniz Yükseker
Fatoş Gökşen
Hülya Şimga

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
SAYFA SAYISI: 360
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 3. Baskı ,2018-04-30 00:00:00
ISBN: 9786052116500
FİYAT: 34 TL

Bu kitap, 2008’de Koç Üniversitesi’nin düzenlediği Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı’nda sunulan çalışmaların bir kısmını ve konferansta sunulmamış diğer bazı çalışmaları içeriyor.

Toplumsal cinsiyetin çok boyutluluğunu gözler önüne seren bu çalışmaların ortak amacı, genel geçer zanlara yönelik eleştirel yaklaşımların önemi konusunda farkındalık yaratmak ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının yol açtığı problemlere yönelik çözümler geliştirmektir. Kitapta yer alan makalelerde toplumsal cinsiyet sorunsalı hukuktan felsefeye, sosyolojiden ekonomiye farklı disiplinlerin bakış açılarıyla inceleniyor.

Makalelerde, ikinci dalga Fransız feminizmi, Osmanlı kadın hareketi, 1980 sonrası Türkiye’de feminist hareket, 2000’lerde kadın kotası tartışmaları ve kadının siyasal hayata katılımı, Anayasa’da kadın sorunsalı, Medeni Hukukta kadının cinsel ve ekonomik kimliği, istihdamda cinsiyetler arası eşitlik ve iş mevzuatında yapılması gereken değişiklikler, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliği, Türkiye’de kırsal kadının toplumsal konumu, küresel sermayeye karşı küresel kadın dayanışması, sosyal politika reformu çerçevesinde kadınların vatandaşlığı ve Türkiye’de fuhuş sektöründe çalışan göçmen kadınların çalışma koşulları ele alınıyor.

İÇİNDEKİLER

İkinci Baskıya Önsöz 11
Sunuş ve Teşekkür 13

GİRİŞ
Türkiye’de Kadın ve Eğitim
Çiğdem Kağıtçıbaşı

BİRİNCİ KISIM:
KADINLAR VE ERKEKLER: KİMLİK VE TEMSİL

Felsefenin Kadına Bakışı 27
Fatmagül Berktay

Simone de Beauvoir: Abjeksiyon ve Eros Etiği 37
Zeynep Direk

İKİNCİ KISIM:
KADIN HAREKETLERİ

İkinci Dalga Fransız Feminizmine Kısa Bir Bakış 65
Hülya Şimga

Osmanlı Kadın Hareketi: Yirminci Yüzyılın Başında Kadınların Hak Mücadelesi 93
Serpil Çakır

Bir “Yeni Sosyal Hareket” Olarak Türkiye’de 1980 Sonrası Feminist Hareket: Değerler Değişimi mi Alternatif Dinamikler mi? 107
Feyda Sayan Cengiz

ÜÇÜNCÜ KISIM:
KADINLAR, KAMUSAL ALAN VE SİYASET

Fırsat Eşitliği mi Sonuçta Eşitlik mi?: 2000’li Yıllarda Kadın Kotası Tartışmaları 127
Ayşe Güneş-Ayata, Özlem Gölgelioğlu

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Merceğinden Kadının Siyasal Hayata Katılımı ve Bazı Kota Uygulamaları 147
Zeynep Oya Usal

Kadınların Mekânsal Davranışlarının Siyasal Niteliği 165
Elif Ekin Akşit

DÖRDÜNCÜ KISIM:
HUKUKUN KADINA BAKIŞI, KADINLARIN HUKUKA BAKIŞI

Kadınların İnsan Haklarında Ulusalüstü Standartlar ve Denetim: CEDAW Örneği Bağlamında Bazı Gözlemler 181
Feride Acar

Anayasa’da Kadın Sorunsalı: Norm, İçtihat ve Hukuk Politikası 191
Bertil Emrah Oder

Ceza Muhakemesi Hukukunda Müdahillik ve Suçtan Zarar Gören Kavramı 221
Nur Centel

Medeni Hukukta Kadının Cinsel ve Ekonomik Kimliği: Yargıtay Kararları Eşliğinde Bir Değerlendirme * 231
Filiz Kerestecioğlu

İstihdamda Cinsiyetler Arası Eşitlik ve İş Mevzuatında Yapılması Gereken Değişiklikler 241
Kadriye Bakırcı

BEŞİNCİ KISIM
TOPLUMSAL CİNSİYET, EĞİTİM VE EMEK

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Araştırma Sonuçları ve Düşündürdükleri 257
Bruce H. Rankin, Işık A. Aytaç

Türkiye’de Kırsal Kadının Toplumsal Konumu: Bölgesel Eşitsizlikler, Yasal Müdahaleler ve Kısmi Kazanımlar 271
Ayşe Gündüz Hoşgör

Küresel Sermayeye Karşı Küresel Kadın Dayanışması: Novamed Grevi ve Ötesi * 289
Ayça Kurtoğlu, Tore Fougner

Sosyal Politika Reformu Çerçevesinde Kadınlar ve Vatandaşlık 309
Azer Kılıç

Türkiye’de Fuhuş Sektöründe Çalışan Göçmen Kadınların Çalışma Koşulları Üzerine Bir Alan Araştırması 319
Aslıcan Kalfa

Yazarlar 339
Dizin 347

BENZER KİTAPLAR

Kitap, Doğal Boya Araştırma ve Geliştirme Projesi’nin (DOBAG) yürütüldüğü bir halı dokuma kooperatifinin yer aldığı Örselli köyünde Kimberly Hart’ın “katılımcı-gözlemci” […]

YAZAR(LAR) Kimberly Hart, 30 TL

Modernliği Dokumak Bir Batı Anadolu Köyünde Hayat, Aşk, Emek

YAZAR(LAR) Kimberly Hart,

Türkiye’de 1980’lerin başından bu yana kadın çalışmalarının akademik alanda görünür hale gelmesinin üstünden otuz yıl geçti. Bu sürenin, yeterince uzun […]

DERLEYEN(LER) Serpil Sancar,

60 TL

Birkaç Arpa Boyu…
21. Yüzyıla Girerken Türkiye'de Feminist Çalışmalar. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'a Armağan

DERLEYEN(LER) Serpil Sancar,

SEPET
0