Üretmeden Kâr Etmek

Finans Hepimizi Nasıl Sömürüyor

YAZAR(LAR) :
Costas Lapavitsas

ÇEVİREN: Yasin Emre Kara

DİL: Türkçe

KATEGORİ: İşletme - Ekonomi
SAYFA SAYISI: 416
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı, Ocak 2019
ISBN: 978-605-2116-72-2
FİYAT: 40 TL

Finansallaşma son otuz yılda politik ekonomi alanında ortaya çıkan en yeni kavramlardan biri. Rantiyenin üretken kapitaliste karşı zaferi olarak görülemeyeceği gibi finansın veya üretken sermayenin güdümünde de değildir. Finans, kapitalist ekonominin ne küçük bir bileşeni ne de asalak bir çıkıntısıdır; aksine birikimi devam ettiren, ayrılmaz bir parçasıdır. Finansal kâr, dolaşım süreçlerinden kâr üretilmesine olanak tanır. İşte bu, finansallaşmış kapitalizmin ayırt edici özelliklerinden biridir.

Üretmeden Kâr Etmek, finansallaşmayı finans-dışı şirketler, bankalar ve hanehalkının davranışlarındaki dönüşüm açısından tanımlıyor. Gelişmiş ülkelerdeki birikimin üç ayırt edici eğilimi, finansallaşmayı günümüz kapitalizminin yapısal bir dönüşümü olarak biçimlendirdi. Birincisi, finans-dışı şirketlerin finansal işlemlere gittikçe daha fazla dâhil olması; ikincisi, bankaların şirketlere borç vermektense serbest piyasa işlemlerine ve hanehalkıyla girişilen finansal işlemlere yönelmesi; üçüncüsü, hanehalkının borçlar ve varlıklar bakımından finans sistemine daha fazla dâhil olması. Finansallaşmanın aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerde bağımlı boyutu da vardır ve dünya piyasası ve dünya parasının hiyerarşik doğasını yansıtır.

Finansallaşmış kapitalizm, en büyüğü 2007’de başlayan çalkantı olmak üzere, krizlere meyillidir. Üretmeden Kâr Etmek, bolca ampirik veri kullanarak krizin nedenlerini de açıklıyor ve finansı kontrol etmek için elimizdeki seçenekleri tartışıyor.

Marksist para ve finans teorisini ustalıkla analiz eden ve pek ele alınmayan yönlerini gün ışığına çıkaran Lapavitsas, hem çalışmasını sağlam bir Marksist temele oturtuyor hem de Marx’ın döneminde günümüzdeki şekliyle var olmayan finansallaşmış kapitalizm hakkında güncel ve çığır açan bir teorik çerçeve sunuyor. Üretmeden Kâr Etmek, Marx, Hilferding, Lenin gibi teorisyenlerin kendi dönemlerindeki eserlerinin muadili olarak günümüzün finansallaşmış kapitalizmini açıklayan bir başyapıt.

İÇİNDEKİLER

Şekil ve Tablo Listesi
Önsöz

BİRİNCİ KISIM
Finansallaşma: Teorik Analiz ve Tarihi Önceller

BİRİNCİ BÖLÜM
Giriş: Finansın Durmaksızın Yükselişi

Tuhaf Bir Kriz
Finansallaşmanın Bağlamı ve Yapısal Yönleri
Finans Piyasaları ve Bankalar
Büyüyen Türev Piyasaları, Egemen Bankalar
Analizin Yapısı

İKİNCİ BÖLÜM
Finansallaşma Analizi: Literatür ve Teori

Marksist Politik İktisada Uzanan Kökler
Finansallaşmaya Yönelik Başka Yaklaşımlar
Klasik Marksizmden Faydalanan Bir Yaklaşım

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Finansal Egemenliğin Birinci Dalgası: Marksist Teorik Cevaplar

19. Yüzyılın Sonlarında Finansın Yükselişi
Hilferding’in Kapitalist Dönüşüm Analizinin Entelektüel ve Politik Bağlamı
Hilferding’in Teorik Analizinin Yapısı
Para ve Kredi Teorisiyle Başlamanın Önemi
Menkul Kıymet Borsaları
Finans Kapital ve Ticaret Alanları
Krizler
Emperyalizm

İKİNCİ KISIM
Finansallaşmanın Politik İktisadı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Finansallaşmış Kapitalizmin Parasal Dayanağı

Finansallaşmanın Parasal Özellikleri
Çağdaş Paraya Dair Marksist Para Teorisi
Çağdaş Değersiz Yurtiçi Para: İtibari Para, Özel Kredi Parası ve Devlet Destekli Merkez Bankası Parası
Finansallaşma Sürecinde Yurtiçi Değersiz Para: Elektronik Para
Çağdaş Değersiz Dünya Parası: Kısmi Dünya Parası Rolü Üstlenen Dolar

BEŞİNCİ BÖLÜM
İstikrarsız Finansallaşma Alanı: Finans ve Kapitalist Ekonomi

Bir Finans Sisteminin Doğuşu, Kapitalist Toplumsal Koşulları Gerektirir
Faiz Getiren ve Borç Verilebilir Para Sermayesi
Finans ve Reel Birikim: İki Yönlü Bir İlişki
Sermaye Piyasaları, Yatırım Bankaları, Kurumsal Yatırımcılar ve Finans Sisteminin Tasarımı

ALTINCI BÖLÜM
Finansal Kâr Bilmecesi

Finansal Kâr: Heterojen Toplumsal İlişkilere Dayanan Çoklu Biçimler
Marx’ın İktisat Görüşünde Kâr
Kapitalizm Öncesi Kâr ve Finansal Kâr
Borç (Kredi) Vermekle Elde Edilen Finansal Kâr: Kaldıracın Önemi
Hisse Senedi Sahipliğinden Elde Edilen Finansal Kâr: Borç Para Verenler ile Hissedarların Karşılaştırılması
Finansal Varlıkların Alım Satımından Elde Edilen Finansal Kâr

ÜÇÜNCÜ KISIM
Finansallaşmanın Ampirik ve Tarihsel Özellikleri

YEDİNCİ BÖLÜM
Finansallaşmış Birikim Bağlamı

Tarihsel Açıdan Finansallaşma Analizi
Finansallaşma Sürecinde Birikimin İzlediği Yol: Karakteristik Eğilimler
Devlet Finansallaşmış Birikim “Kanalı”nı Biçimlendirir

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Temelde Yatan Eğilimler ve Değişken Biçimler: Olgun ve Bağımlı Finansallaşma

Reel ve Finansal Birikimi Ayırt Etme
Bir Bütün Olarak Finansal Birikim
Olgun Kapitalist Ülkelerdeki Temel Finansallaşma İlişkileri
Gelişmekte Olan Ülkelerde Bağımlı Finansallaşma
Ek: Toplam Yatırım Finansmanı: Metodoloji

DOKUZUNCU BÖLÜM
Krize Yatkınlık: 2007 Yılında Devasa Çalkantı Patlak Verir

Marx’ın Finans ve Kriz Üzerine Görüşleri
Devasa Bir Balon, Öncelikle ABD’de: 2001-2007
Balon Patlar, Akabinde Genel Kriz Gelir: 2007-2009
En Kötü Olasılığı Önlemek İçin Devlet Müdahale Eder; ABD Örnek Olur, 2008-2009
Kriz Mali Boyuta Taşınır: Avro Bölgesi Çalkalanır
Avrupa Devletleri Müdahalede Bulunur Ancak Sınırlı Sonuçlar Elde Eder

ONUNCU BÖLÜM
Finansı Kontrol Altına Almak

İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Düzenlemenin Seyri: Piyasa-Yadsıyıcı Düzenleme
Finansallaşma Koşulları Altında Düzenleme: Piyasa-Uyumlu Düzenleme ve Devamlı Piyasa-Yadsıma
Özel Bankacılığın Başarısızlığı ve Piyasa-Yadsıyıcı Düzenlemeyi Yeniden Uygulamaya Koymanın Zorluğu
Finansallaşmayla Yüzleşmek: Son Açıklamalar
Kaynakça
Dizin

BENZER KİTAPLAR

1949’da iktidarı ele geçiren Çin Komünist Partisi sınıfsal eşitlik sağlamak amacıyla iktisadi, kültürel ve siyasal sermayeyi hedef alan bir dizi […]

YAZAR(LAR) Joel Andreas, 36 TL (KDV’den muaftır)

HAKLARINI YİTİRENLER: ÇİN’DE ENDÜSTRİYEL YURTTAŞLIĞIN YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ

YAZAR(LAR) Joel Andreas,

Girişimci Devlet’in çıkış noktasında, küresel düzeyde yaşanan 2008 finans krizi yer alıyor. Krizin ardından, büyümeyi yeniden başlatmak için atılması gereken […]

YAZAR(LAR) Mariana Mazzucato, TL

Girişimci Devlet

YAZAR(LAR) Mariana Mazzucato,

İşletme grupları (namıdiğer holdingler), ekonomik örgütlenmenin modern olmayan biçimleri olarak kimi zaman eleştiri konusu olsa da, bunların birçoğu ekonomik ve […]

DERLEYEN(LER) Aslı M. Çolpan, Takashi Hikino, James R. Lincoln,

48 TL

Oxford İşletme Grupları Elkitabı

DERLEYEN(LER) Aslı M. Çolpan, Takashi Hikino, James R. Lincoln,

SEPET
0