Ahlakın Dışındakiler :

Psikopati ve Ahlaki Yetilerden Yoksunluk

  • KATEGORİ:Psikoloji
  • SAYFA SAYISI: 352
  • ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
  • BASKI: 1. Baskı, Mayıs 2018
  • ISBN: 978-605-2116-28-9
  • FİYAT:36 TL

Psikopati nedir, ne değildir? Ahlakın Dışındakiler bu soruya psikopatların neden yoksun olduklarını sorarak yaklaşıyor. Her bir bölümde, farklı yazarlar, belirli ahlaki bozuklukları ve eksiklikleri ele alarak insanların ahlaki yargılara varabilmek için hangi yetilere ihtiyaçları olduğunu bulmaya çalışıyor.

Kitap temel bir varsayımdan hareket ediyor: Psikopati, kimi filozofların iddia ettiği gibi tek bir eksiklikten değil, bir dizi yetinin yokluğundan kaynaklanır. Bu bağlamda, ahlaki psikolojinin üzerinde durduğu ahlaki güdülenim, ahlaki duygular ve ahlaki karakter gibi meseleler ele alınıyor; psikopatik davranışların ahlaki sorumluluk, ahlaki suçun gerekçelendirmesi ve tehlikeli görülen insanlara karşı toplumun ve adaletin tepkileri gibi sosyal yönleri inceleniyor.

Ahlaki felsefedeki tartışmalarla psikiyatrik psikopati nosyonunu bir araya getiren çalışma, “ahlaki bakış açısının” ve ahlakiliğin normatif yönünün daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Yazarlar, psikopatiyi inceleyen her disiplinden uzmanların ampirik çalışmalarına katkıda bulunacak kavramsal bir çerçeve kuruyor.

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
Giriş
Thomas Schramme

İKİNCİ BÖLÜM
Heterojen Psikopati İnşası
Henning Sass ve Alan R. Felthous

BİRİNCİ KISIM
Ahlaki Yetiler ve Yetilerden Yoksunluk

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Psikopati ve Ahlaki Rasyonellik
Eric Matthews

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hisler Olmadan
Heidi L. Maibom

BEŞİNCİ BÖLÜM
Söz Var Ama Müzik Yok: Empati, Dil Bozuklukları ve Psikopati
Gwen Adshead

ALTINCI BÖLÜM
Psikopatik Davranış Biçimi ve Ahlaki Yetilerden Yoksunluk
Kerrin A. Jacobs

YEDİNCİ BÖLÜM
Umursamamak: Sosyopatlar ve Başkalarının Istırabı
Piers Benn

İKİNCİ KISIM
Ahlak Psikolojisiyle İlgili Meseleler

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Psikopatlar İçselciliği Çürütür mü?
Walter Sinnott-Armstrong

DOKUZUNCU BÖLÜM
Psikopatik İçerleme
John Deigh

ONUNCU BÖLÜM
Ahlaklı/Ahlakdışı Bir Kişi Olmak ve Ahlakı Umursamak
Thomas Schramme

ÜÇÜNCÜ KISIM 257
Sosyal Veçheler: Suçlama, İhlal ve Tehlikelilik

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Psikopati, Sorumluluk ve Ahlaki/Uzlaşımsal Ayrımı
David W. Shoemaker

ON İKİNCİ BÖLÜM
Psikopatik Kabahatlerin Önemi
Matthew Talbert

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tehlikelilik, Risk ve Tedavi Edilebilirliği Sorgulamak: Tehlikeli ve Ağır Kişilik Bozukluğuna (ATKB) İlişkin Sosyolojik Bir Görüş
Susie Scott

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sonuç: Psikopatinin Birçok Veçhesi
Thomas Schramme

Kavramlar Dizini
Yazarlar Dizini

BENZER KİTAPLAR