İnsan Hakları, İnsan Haysiyeti ve Kozmopolit İdealler


  • KATEGORİ:Felsefe, Siyaset Bilimi
  • SAYFA SAYISI: 206
  • ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
  • BASKI: 1. Baskı, Ekim 2016
  • ISBN: 978-605-9389-13-6
  • FİYAT:22 TL

Bu derleme felsefe, hukuk, siyaset kuramı, sosyoloji ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki son tartışmalardan beslenen, “Eleştirel İnsan Hakları Kuramı” olarak adlandırılabilecek yeni bir alanın tarif edilip oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Kitap boyunca üç temel amaç gözetiliyor: İnsan haklarına bakışımızı şekillendiren modern felsefi kuramları yeniden inşa etmek, insanlığın ve insan haysiyetinin önemini vurgulayarak liberal haklara bütünsel bir boyut kazandırmak ve bu konuları kozmopolitlik hakkındaki güncel tartışmalara doğrudan entegre etmek.

21. yüzyılda ortaya çıkmış küresel sorunları ele alan yazarlar, bu sorunların, uluslararası kuramın geleneksel kavramlarına dahil edilmemiş özneleri (göçmenleri, turistleri, teröristleri, sığınmacıları ve uluslararası ve küresel süreçlere katılan diğer bireyleri) de içerebilecek yeni bir çerçeveyle ele alınmasını öneriyorlar.

Matthias Lutz-Bachmann, Frankfurt Üniversitesi’nde İnsan Bilimleri Başkan Yardımcısı.

Amos Nascimento, Washington Üniversitesi’nde Eleştirel Kuram, Avrupa ve Latin Amerika’da kültür ve felsefe araştırmalarını sürdürüyor.

İÇİNDEKİLER

Katkıda Bulunanlar 7
Teşekkür 11
Önsöz 15

GİRİŞ 23
BİRİNCİ BÖLÜM 25
İnsan Hakları Fikri ve Dünya Siyasetinin Gerçekleri: Etik ve Siyaset Arasındaki İlişki Üzerine Bir Düşünce
Matthias Lutz-Bachmann

I. KISIM 43
DEVLETLER ÖTESİ İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİ
İKİNCİ BÖLÜM 45
İnsan Hakları, İnsan Haysiyeti ve Varsayımsal Rıza
William J. Talbott

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 73
İnsan Hakları Ahlaki Haklar mıdır?
Andreas Niederberger

II. KISIM 97
İNSAN YÖNÜYLE İNSAN HAKLARI VE KOZMOPOLİTLİK
BEŞİNCİ BÖLÜM 99
İnsan Hakları ve Kozmopolitlik Paradigmaları: Haklardan İnsanlığa
Amos Nascimento

ALTINCI BÖLÜM 129
İmparatorluk Kozmopolitliğinden Diyalojik Kozmopolitliğe
Eduardo Mendieta

YEDİNCİ BÖLÜM 157
İki İnsan Hakları Geleneği
James Tully

Kaynakça 183
Dizin 203

BENZER KİTAPLAR