Mekân ve Millet :

Yunanistan ve Türkiye'nin Coğrafyalarının Oluşumu

  • KATEGORİ:Sosyoloji, Tarih
  • SAYFA SAYISI: 288
  • ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
  • BASKI: 1. Baskı, Mayıs 2018
  • ISBN: 978-605-9389-84-6
  • FİYAT:36 TL

Mekân ve Millet, Türkiye ile Yunanistan’ın birlikte örülmüş tarihleri üzerine disiplinlerarası bir diyalog kurma girişimi. Yunan ve Türk akademisyenler, coğrafyayı ve milliyetçiliği, dini ve seküler, etnik ve anayasal ilkelerin sürekli gerilim halinde olduğu Yunanistan ve Türkiye bağlamında ele alıyor.

Kitabın ilk kısmı, mekânla ilişkili ulus ve modernlik öncesi anlamlandırmalar ile modernleşmecilerle ulus-devlet kurucularının projeleri arasındaki çelişkilerin araştırıldığı makalelerden oluşuyor. Kıbrıs’la ilgili makalelerden oluşan ikinci kısımda, kitap boyunca aydınlatılmaya çalışılan bazı sorunların adada yarım yüzyılı aşkın bir süredir yaşanmakta olduğu ortaya konuyor. Daha geniş bir coğrafyanın ele alındığı üçüncü kısımdaysa yazarlar, Trakya, İzmir, Antakya ve İstanbul’a ilişkin anlatıları ele alıyor ve bu bölge ve şehirlerin sakinlerinin mekâna ve toplumsal ilişkilerin somutluğuna kök salmış hayatlarını tasvir ediyor.

“Sosyal bilimciler ve tarihçiler için, bölgesel birer ulus-devlet olarak Yunanistan ve Türkiye’nin so­runlu ve birbirinden ayrı düşünülemeyecek tarihle­rinden daha bereketli bir araştırma sahası bulmak güçtür… Makalelerin tazeliği ve derinliği, kitabı bu sahaya katkısı ve etkisi açısından dikkate değer hale getiriyor.”

Edhem Eldem

İÇİNDEKİLER

Türkçe Baskıya Önsöz
Çağlar Keyder

Giriş

BİRİNCİ KISIM
İmparatorluk Bölgesinden Ulusal Topraklara

BİRİNCİ BÖLÜM
Megali İdea’nın Hayali Topografyaları: Ütopya Olarak Ulusal Topraklar
Anastasia Stouraiti ve Alexander Kazamias

İKİNCİ BÖLÜM
Kent Mekânı ve Milliyetçilik: 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Değişen Yerel Ağlar
Yonca Köksal

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Osmanlı Toprağından Bir Yunan Devletine: Bitmemiş Bir Kopuş Üzerine Varsayımlar
Yannis Tsiomis

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 85
Sisifosvari Bir İş mi, Yoksa Zorba Yatağı mı?: Yunanistan’da Devlet ve Kilise Sınırları ile Vaat Edilen Toprakları Uyuşturmak
Anastassios Anastassiadis

BEŞİNCİ BÖLÜM
Türk Milliyetçiliğinde Din ve Coğrafyanın Rolü: Nurettin Topçu Örneği
M. Asım Karaömerlioğlu

İKİNCİ KISIM
Ada Ulusları

ALTINCI BÖLÜM
Egemenliğin Maddiliği: Kuzey Kıbrıs’ta Coğrafi Uzmanlık ve Yer İsimlerinin Değişmesi
Yael Navaro

YEDİNCİ BÖLÜM
Kıbrıs Rum Ulusal Kimliği: Coğrafya ile Tarih Arasında Bir Çatışma
Caesar V. Mavratsas

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kozmopolit İddialar

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Milliyetçilikler ve Milletler: Osmanlı Trakya’sında Kolektif Kimliklerin İnşası
Paraskevas Konortas

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çekişmeli Topraklar ve Etnoloji Arayışı: İzmir’de İnsanlar ve Mekânlar, 1919-22
Georgios Agelopoulos

ONUNCU BÖLÜM
İmparatorluk ile Ulus Arasında Antakya
Reşat Kasaba

ON BİRİNCİ BÖLÜM
İstanbul’un Osmanlı Mirasına İlişkin Anlatılar
Ayşe Öncü

Kaynakça
Katkıda Bulunanlar
Dizin

BENZER KİTAPLAR