Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi

Kültürel Psikolojide Kuram ve Uygulamalar

YAZAR(LAR) :
Çiğdem Kağıtçıbaşı

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Psikoloji
SAYFA SAYISI: 464
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 5. Baskı ,2019-09-02 15:53:00
ISBN: 9786059389440
FİYAT: 120 TL

Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi, sosyal psikolojinin kurucularından biri olarak uluslararası üne sahip Prof. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın yirmi yıla yayılmış çalışmalarını bir araya getiriyor.

Kağıtçıbaşı kültürün kişisel gelişime etkisini bağlamsal-gelişimsel-işlevsel bir yaklaşımla inceliyor. Küreselleşme sonucunda giderek birbirine benzeyen yaşam tarzları bağlamında benliğin doğasına ve insanın gelişimine kültürler arası bir perspektiften bakıyor.

Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi, psikolojiyi evrenselleştirme çabasında olan araştırmacılar için yol gösterici bir kitap, psikoloji ve sosyal bilimler öğrencileri içinse benzersiz bir kaynak.

Çiğdem Kağıtçıbaşı (1940-2017) ABD’nin önde gelen üniversitelerinde dersler verdi, Boğaziçi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nin en değerli hocaları arasında yer aldı. TÜBA’nın kurucularından biriydi, AÇEV’de de pek çok sosyal uygulamanın başlatıcısı oldu.

İÇİNDEKİLER

İkinci Basımın Sunuşu 13
Teşekkür 17
Birinci Basımın Önsözü 19

İNGİLİZCE BİRİNCİ BASIMIN SUNUŞU
Kişisel Bir Giriş 23
Kişiler Arası İlişkiler 23
Sosyal Katılım 26

BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ
Kültürel Psikoloji

Bu Kitap Hakkında 31
Benlik-Aile-Toplum İlişkisi 32
Kuram-Uygulama İlişkisi 33
Kültürel ve Kültürler Arası Yaklaşım 34
Kültür Kavramı 35
Varsayılan Karşıtlıkların Bağdaştırılması 37
Kültürler Arası Bakış Açısının Gelişimi 39
Kültürler Arası Yaklaşımın Yararları 45
Özet ve Temel Noktalar 48

BİRİNCİ KISIM
BENLİK VE İNSAN GELİŞİMİ, AİLE, KÜLTÜR

İKİNCİ BÖLÜM
Bağlamında Gelişim

Anlamsal Bağlam 51
Tipik Bir Örnek Olarak Ana Baba Şefkati ve Denetimi 52
Bağlam Üzerine Kuramsal Bakış Açıları 55
Kuramsal Gelişmeler ve Problem Odaklı Araştırmalar 57
Kültürler Arası Gelişim Psikolojisinde Bağlamsal Kuramlar 58
Bağlamsal-İşlevsel Bakış Açısının Değeri 61
Bağlamın Özellikleri 62
Çocuklarla İlgili Toplumsal Değerler 63
Küresel Toplumsal Değişim 65
Ana Babanın Amaçları, İnançları ve Değerleri 67
Sosyal Sınıf Bağlamı 70
Yoksul Ortamda Büyümenin Etkisi 72
Gelişimi Bağlamla İlişkilendiren Modeller 73
Özet ve Temel Noktalar 78

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yeterlik İçin Sosyalleşme

Sosyalleşme 81
Günlük “Öğretme ve Öğrenme” 83
Bilişsel Yeterliğin Kuramsal Kavramlaştırılışı 86
Kültürler Arası Psikolojinin Geçmişi 86
Gündelik Biliş ile İlgili Sorunlar 88
Bilişsel Yeterliğin Kültürel Kavramlaştırılışı 91
Yeterliğin Sosyal Tanımı 91
Yaşam Tarzlarındaki Değişimler 94
Bilişsel Yeterlik Bakımından Dezavantaj 96
Sıkça Rastlanan Örüntüler ve Orantısızlıklar 104
Küresel Bakış Açılarında İşlevsel Değişimler: Odaklaşmaya Doğru 106
Özet ve Temel Noktalar 109

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kültür, Benlik ve Bireycilik-Toplulukçuluk

Kültüre Bağlı Olarak Değişen Benlik Kavramı 112
Benlik Nasıl Anlaşılıyor? Son Birkaç On Yıla Ait Görüşler 112
Benliğin İncelenmesinde Tarihsel Eğilimler 116
Amerikan Psikolojisinde Özeleştiri 116
Kültürel ve Kültürler Arası Araştırmalar 119
Bireycilik-Toplulukçuluk 122
Bir Ayrım: Normatif ve İlişkisel Bireycilik-Toplulukçuluk 123
İlişkisel Benlik-Ayrık Benlik 128
Bağımsızlık-Karşılıklı Bağımlılık 129
Bireycilik-Toplulukçuluk ya da İlişkisel-Ayrık Benliğin Psikolojik İşlevlerle Bağıntıları 131
Ahlaki Düşünme ve Sosyal Adalet 132
Kendini Yükseltme 134
Bilişler ve Duygular 136
Denetim 139
Başarı Güdüsü 140
Özet ve Temel Noktalar 142

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çocuğun Değeri ve Aile

Modernleşme Kuramının Aileyi Ele Alışı 146
Modernleşme Varsayımlarının Sorgulanması 147
Çocuğun Değeri Araştırması I (1970’ler) 149
Çocuklara Atfedilen Değerler 150
Aile Değişimi Kuramı 152
Genel Kuramsal Çerçeve 152
Bağımlılık Modeli 155
Bağımsızlık Modeli 157
Nasıl Bir Aile Değişimi? 160
Duygusal ya da Psikolojik Bağlılık Modeli 162
Çocuğun Değeri Araştırması II (2000’ler) 165
Aile Değişimi Kuramı ve Psikolojik/Duygusal Bağlılık Modeline
Daha Fazla Ampirik Destek 169
Farklı Bir Odaklaşma 174
Özet ve Temel Noktalar 178

ALTINCI BÖLÜM
Ana Babalık ve Özerk-İlişkisel Benliğin Gelişimi

Gelişimsel Bir Kavramlaştırma Gerekliliği 181
Anahtar Sorular 183
Ana Babalık 184
Bebeklik ve Bağlanma 185
Çocuk Yetiştirme 188
Ergen-Ana Baba İlişkisi 192
Temel İhtiyaçlar Olarak Özerklik ve İlişkisellik 194
İki Temel Boyut 197
Özerk-İlişkisel Benlik ve Bir Benlik Gelişimi Modeli 198
Kuramsal Tartışma ve Netleştirme 202
İki Çeşit İlişkisellik 202
Karşıt Bakış Açılarının Çözümlenmesi 206
Özerk-İlişkisel Benliği Ölçmek 208
Odaklaşmaya Doğru Ampirik Kanıtlar 210
Çeşitlilikten Odaklaşmaya 213
Özet ve Temel Noktalar 215

İKİNCİ KISIM
SOSYAL SORUNLAR VE UYGULAMALAR

YEDİNCİ BÖLÜM
Değiştirme: Psikolojinin Rolü

İkinci Kısım Hakkında: Kuram ve Uygulama 219
Psikoloji ve Gelişim 220
Kuram ve Uygulama 223
Değerler, Standartlar ve Görecilik 225
Görecilik Etnik Merkezciliğin Tek Alternatifi midir? 227
Eğitim Politikaları 231
Psikoloji İşe Yarayacak mı? 236
Okula Hazırlık ve Erken Gelişim Göstergeleri 237
Erken Yaşlarda Çevrenin Etkileri Üzerine Araştırmalar 244
Doğa-Çevre Dinamikleri 245
Özet ve Temel Noktalar 248

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Müdahale: Erken Destek

Erken Çocukluk Gelişimi (EÇG) Programları 252
EÇG’nin Günümüzdeki Durumu 253
Amerikan Deneyimi: Head Start ve Diğer EÇG Projeleri 254
Çoğunluk Dünya’daki Deneyimler 258
EÇG Araştırmalarındaki Sorunlar 263
Programların Fayda-Maliyet Analizleri ve Yaygınlaştırılma Potansiyelleri 271
Türkiye’de EÇG 273
Özet ve Temel Noktalar 276

DOKUZUNCU BÖLÜM
Türkiye Erken Destek Projesi

Dört Yıllık İlk Çalışma 280
Dördüncü Yıl Sonuçları 285
Tartışma ve Takip Araştırması Gereği 291
Birinci Takip Araştırması 293
Birinci Takip Araştırmasının Sonuçları 294
Tartışma ve İkinci Takip Araştırması’nın Gereği 299
İkinci Takip Araştırması 302
İkinci Takip Araştırması’nın Sonuçları 303
Sonuçlar ve Genel Tartışma 308
Proje Müdahalesi (Anne Eğitimi) 309
Uygulamaları Yaygınlaştırmak 310
Maliyet Verimliliği 312
Sonuç 313
Özet ve Temel Noktalar 316

ONUNCU BÖLÜM
Göç ve Kültürleşme

Göç 319
Tarihsel Arka Plan 320
Kültürleşme 322
Kuramsal Bakış Açıları 323
Kültürleşmede Aile ve Ana Babalık 328
Kültürleşme Bağlamında Benlik ve Aile Değişimi Modeli 329
Kültürleşmede Rol Oynayan Bağlamsal Faktörler 334
Makro Bağlam 336
Politikaya Yönelik Sonuçlar 337
Özet ve Temel Noktalar 339

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Entegrasyon Arayışları ve Politika Çıkarsamaları

Genel Özet ve Önemli Konular 341
Bütünleştirici Sentezler 342
Erken Müdahaleyle İlgili Kritik Konular 346
Göçle İlgili Önemli Konular 351
Psikoloji ve Sosyal Politika 353
Politikaya Yönelik Çıkarsamalar 355
Erken İnsan Gelişimini Destekleyen Politikalar 355
Bütünsel, Çok Amaçlı Politikalar 357
Duygusal Bağlılık Modeli’nin Politik Çıkarsamaları 359
Sonuçlar: Sağlıklı Bir İnsan Modeli 361
Özet ve Temel Noktalar 364

Kaynakça 366
Kavramlar Dizini 438
Adlar Dizini 450

BENZER KİTAPLAR

Bu kitap şizofreni, iki uçlu bozukluk, depresyon, sanrılar, anoreksiya nervoza, dönüştürme bozukluğu ve yadsıma sendromu hakkında. Fakat aynı zamanda hissettiği […]

YAZAR(LAR) Anthony David, 75 TL

Dipsiz Çukurun İçine Doğru
Bir Nöropsikiyatrın Rahatsız Zihinler Üzerine Notları

YAZAR(LAR) Anthony David,

Gelişim psikolojisi ve eğitim alanının ileri gelen isimlerinden Artin Göncü’nün yazıları Türkçede ilk defa kitaplaştırılıyor. Çocuk gelişimi, eğitim psikolojisi, erken […]

YAZAR(LAR) Artin Göncü, 110 TL

OYUNDA BÜYÜMEK
Çocuk Gelişimi ve Eğitimine Sosyokültürel Bakış

YAZAR(LAR) Artin Göncü,

Birinci sınıfa başladığınız gün gözünüzün önüne geliyor mu? Öğretmeninizin yüzü, sesi, tahtadaki yazısı aklınızda canlanıyor mu? Peki, ailenizle yediğiniz son […]

DERLEYEN(LER) Berivan Ece, Sami Gülgöz, Sezin Öner,

95 TL

Hayatı Hatırlamak
Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar

DERLEYEN(LER) Berivan Ece, Sami Gülgöz, Sezin Öner,

SEPET
0