İnsan Gelişimi, Aile ve Kültür

Farklı Bakış Açıları

DERLEYEN(LER): 
Ayhan Aksu-Koç
Sevda Bekman

ÇEVİREN: Aylin Onacak

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Psikoloji
SAYFA SAYISI: 416
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 2. Baskı ,2018-05-29 00:00:00
ISBN: 9786052116548
FİYAT: 110 TL

Çiğdem Kağıtçıbaşı, gelişim psikolojisi ve kültürel psikoloji alanlarında dünyanın önde gelen saygın psikologları arasında yer alır. Bu kitap, Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın katkılarını anmak ve kendisini onurlandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın içerdiği makaleler toplumsal psikoloji, gelişim psikolojisi, kültürel psikoloji ve müdahale politikalarını ele almaktadır. Bu makalelerde, insan davranışlarının hem evrensel yanları hem de ait oldukları kültüre mahsus özellikleri seçkin akademisyenler tarafından tartışılmaktadır. Ailedeki değişimler sosyokültürel bağlamda araştırılmakta ve değişimlerin nedenlerini anlamak için farklı nesiller incelenmektedir. Alandaki en yeni kuram ve araştırmalara yer veren bu kitap, gelişim psikolojisi ve kültürler arası psikoloji öğrencileri ve araştırmacıları için değerli ve önemli bir kaynak niteliğindedir.

İÇİNDEKİLER

İkinci baskıya girerken
Katkıda Bulunanlar

Sunuş
Sevda Bekman, Ayhan Aksu-Koç

ÖNSÖZ
Profesör Çiğdem Kağıtçıbaşı Onuruna
M. Brewster Smith

Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın Yayınlarından Bir Seçki

BİRİNCİ KISIM
Kültürel ve Kültürler Arası Psikoloji: Farklı Bakış Açıları

BİRİNCİ BÖLÜM
Yerelleştirme ve Ötesi: Psikolojinin Uluslararası Bir Bilim Olarak Gelişim Süreci ve Kapsamı
John G. Adair

İKİNCİ BÖLÜM
İnsan Davranışı Örüntü, Boyut, Sınıflandırma ve Kategorilerinde Psikolojik Evrenseller Arayışı
Walter J. Lonner

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Psikoloji Dünyası Etrafında Bir Tur: Yin-Yang’dan Yıldızlı Geceye
Michael Harris Bond

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gelişen Küresel Psikoloji Hareketi: Arap Psikolojisinden Dersler
Uwe P. Gielen

İKİNCİ KISIM
Aile Bağlamında Gelişim

BEŞİNCİ BÖLÜM
Gelişim Biliminin Kültür ve Çocuk Bakımı
Marc H. BornsteIn, Derya Güngör

ALTINCI BÖLÜM
Toplumsal Değişim ve İnsan Gelişimi Açısından Çocuğun Değeri
Gisela Trommsdorff

YEDİNCİ BÖLÜM
Türk Aile Yapısı ve İşleyişi
Bilge Ataca

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kentli Türk Ailelerin Üç Neslinde Annelerin, Babaların Çocuk Yetiştirme Pratikleri ve Benlik Saygısı
Diane Sunar

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kültür ve Benlik

DOKUZUNCU BÖLÜM
Özerk-İlişkisel Benlik Kurgusu Arayışı
Peter B. Smith

ONUNCU BÖLÜM
İlişki Oluşumuna Giden Gelişim Rotaları ve Kültür
HeIdi Keller, Robin Harwood

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Okulöncesi Etkileşimler ve Anlatı Gelişimi: İlişkisel Bağlamın Etkileri
Aylin C. Küntay

ON İKİNCİ BÖLÜM
Benlik Gelişimi, Bireyleşme ve Kültür: Psikanalitik Bir Arayış
Güler Okman Fişek

DÖRDÜNCÜ KISIM
Toplumsal Değişim, Aile ve Toplumsal Cinsiyet

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Modernliğe Giden Tek Bir Yol mu Var? Kağıtçıbaşı’nın Aile Değişim Modeli ile İkinci Demografik Geçiş Modeli’nin Sistematik Bir Karşılaştırması
Bernhard Nauck

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kültürel Açıdan Çoğulcu Toplumlarda Bir Arada Yaşamak: Kültürlenme ve Çok-kültürlülüğü Anlamak ve Yönetmek
John W. Berry

ON BEŞİNCİ BÖLÜM
Türk Göçmen Ailelerde Kültürel Süreklilik ve Süreksizlik: Aile Değişim Modeli’nin Genişletilmesi
Karen Phalet, Derya Güngör

ON ALTINCI BÖLÜM
Türkiye’de Kentlerde Yaşayan Ergenlerin Değer ve Tutumları: Schwartz’ın Değerler Kuramının ve Kağıtçıbaşı’nın Aile Değişim Modeli’nin Sınanması
Hale Bolak Boratav

ON YEDİNCİ BÖLÜM
Türkiye’de Meslek Sahibi Kadınların Kariyer Gelişimi
Zeynep Aycan

BEŞİNCİ KISIM
Bir Değişim Başlatmak

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
Müdahale Programlarının Farklı Toplumlara Uyarlanması: Geçerli Transfer ile Kültürel Dayatma Arasında
Ype H. PoortInga

ON DOKUZUNCU BÖLÜM
Kültüre Uygun Gelişim Müdahalelerinin Tasarımı
Nazlı Baydar

YİRMİNCİ BÖLÜM 
Öğrenme ve Gelişim İdiokültürlerinin Tasarlanması, Uygulanması, Sürdürülmesi ve Değerlendirilmesi: Beşinci Boyut Üzerine Bir Saha Çalışması
Michael Cole

YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM
Bilişsel Becerileri Geliştirmeyi Amaçlayan Müdahale Programları
Sami Gülgöz

YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM
Teknolojinin İnsan Gelişiminde Kullanılması Konusunda Yoksuldan Yana Yaklaşımlar: İzleme ve Değerlendirme Açısından Bir Bakış
Daniel A. Wagner

Sonsöz
T. S. SaraswathI

Yazarlar Dizini
Kavramlar Dizini

BENZER KİTAPLAR

Bu kitap şizofreni, iki uçlu bozukluk, depresyon, sanrılar, anoreksiya nervoza, dönüştürme bozukluğu ve yadsıma sendromu hakkında. Fakat aynı zamanda hissettiği […]

YAZAR(LAR) Anthony David, 75 TL

Dipsiz Çukurun İçine Doğru
Bir Nöropsikiyatrın Rahatsız Zihinler Üzerine Notları

YAZAR(LAR) Anthony David,

Gelişim psikolojisi ve eğitim alanının ileri gelen isimlerinden Artin Göncü’nün yazıları Türkçede ilk defa kitaplaştırılıyor. Çocuk gelişimi, eğitim psikolojisi, erken […]

YAZAR(LAR) Artin Göncü, 110 TL

OYUNDA BÜYÜMEK
Çocuk Gelişimi ve Eğitimine Sosyokültürel Bakış

YAZAR(LAR) Artin Göncü,

Birinci sınıfa başladığınız gün gözünüzün önüne geliyor mu? Öğretmeninizin yüzü, sesi, tahtadaki yazısı aklınızda canlanıyor mu? Peki, ailenizle yediğiniz son […]

DERLEYEN(LER) Berivan Ece, Sami Gülgöz, Sezin Öner,

95 TL

Hayatı Hatırlamak
Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar

DERLEYEN(LER) Berivan Ece, Sami Gülgöz, Sezin Öner,

SEPET
0