İşsiz Yaşam

İşsizliğin ve İş Güvencesizliğinin Birey ve Aile Üzerindeki Etkileri

YAZAR(LAR) :
Mehmet Harma
Nebi Sümer
Nevin Solak

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Psikoloji
Sosyoloji
SAYFA SAYISI: 213
ÖLÇÜ: 15 x 21 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2013-02-01 00:00:00
ISBN: 9786055250089
FİYAT: 20 TL

Elinizdeki kitapta, Türkiye’de işsizliğin ve iş güvencesizliğinin birey ve ailesi üzerindeki psikolojik ve fiziksel etkileriyle bunların çalışma hayatına yansımaları geniş bir örneklem üzerinde derinlemesine incelenmiştir.

Yaygın işsizlik ve iş güvencesizliği bireyi, aileyi ve bütün toplumu derinden etkileyen kronik sosyal sorunlarımızdır. Son yıllarda yapılan kamuoyu araştırmaları sözbirliği etmişçesine, işsizliğin Türkiye’nin en öncelikli sorunu olduğunu göstermektedir. Siyasi görüşten bağımsız olarak bütün toplum öncelikle işsizlik sorununa bir çare bulunmasını beklemektedir. İşsizlik ve iş kaybetme korkusu (iş güvencesizliği) genellikle ekonomik bir sorun olarak görülmüş, yol açtığı bireysel dram ve yıktığı hayatlar gazetelerde haber olmanın ötesine pek geçememiştir. Öncelik taşıyan bu sorunumuz Türkiye’de bütün boyutlarıyla bilimsel olarak incelenmemiştir.

İşsiz kalmak ya da her gün işten çıkarılma korkusu yaşamak kişinin ve yakın çevresinin sağlığını tehdit etmektedir. Uzun süren işsizlik ekonomik adaletsizlik ve sosyal dışlanmışlığın yanı sıra, yüksek stres, depresyon, kaygı, kalp ve damar hastalıkları gibi pek çok psikolojik ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açmaktadır.

Elinizdeki kitapta, Türkiye’de işsizliğin ve iş güvencesizliğinin birey ve ailesi üzerindeki psikolojik ve fiziksel etkileriyle bunların çalışma hayatına yansımaları geniş bir örneklem üzerinde derinlemesine incelenmiştir. Kitapta, aynı zamanda, ilgili alanlardaki temel araştırmalar ve işsizliğe ilişkin güncel istatistikler özetlenmiş, etkili destek ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. Bu kitap, başta alanda çalışan psikologlar olmak üzere, bu konularda araştırma yapan sosyal bilimciler, karar verme konumunda olanlar, sendikacılar ve bizzat işsizler ve işini kaybetme korkusu yaşayanlar için yararlı bir kaynak niteliğindedir.

Nebi Sümer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümünde öğretim üyesidir. Araştırmaları bağlanma, ana baba tutumları, trafik psikolojisi, ölçme, çok değişkenli istatistik ve işsizliğin etkileri gibi farklı alanlara yayılmaktadır.

Nevin Solak, ODTÜ Psikoloji Bölümünde Sosyal Psikoloji alanında doktora öğrencisidir. Araştırma ilgileri siyaset psikolojisi, duygu ve duygu düzenlemesi, gruplar arası ilişkiler ve sosyal adalet konularını içermektedir. Ayrıca, işsizliğin ve yoksulluğun algıları ve etkileri de diğer çalışma alanlarıdır.

Mehmet Harma, ODTÜ Psikoloji Bölümünde Sosyal Psikoloji alanında doktora öğrencisidir. Araştırma ilgileri sözel ve dilsel olmayan iletişimde duygular, yetişkinlikte bağlanma, iletişim teknolojileri aracılığıyla sosyal etkileşim ve duygular konularını içermektedir. Ayrıca işsizlik ve etkileri diğer ilgi alanını oluşturmaktadır.

İÇİNDEKİLER

Teşekkürler...

Önsöz

Sunuş

BİRİNCİ BÖLÜM

İşsizliğin Birey ve Aile Üzerindeki Etkileri

İşsizlik ve Nedenleri

Türkiye’de İşsizlik Sorunu

İşsiz Yaşam: İşsizliğin Etkileri

İşsizliğin Duygusal Şiddeti: Psikolojik Çöküntü

İşsizlik ve İyi Olma Hali

İşsizlik ile Psikolojik Sağlık Arasındaki İlişkide Sosyodemografik Etkenlerin Rolü

İşsizlik ve Fiziksel Sağlık

İşsizlik ve Aile İlişkileri

İşsizliğe ve İşsizlere Yönelik Nedensel Atıflar ve Tutumlar

Bölüm Özeti

İKİNCİ BÖLÜM

İş Güvencesizliği Olgusu ve Psikolojik Etkileri

İş Güvencesizliğinin Genel Etkileri

İş Güvencesizliğinin Psikolojik Etkileri

İş Güvencesizliği, İyi Olma Hali ve Psikolojik Sağlık

İş Güvencesizliği ve Fiziksel Sağlık

İş Güvencesizliği ve Aile/Eş İlişkileri

İş Güvencesizliği ve İş Yaşamı

İşsizlik ve İş Güvencesizliği

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşsizliğin ve İş Güvencesizliğinin Etkileri Araştırmasının Amacı

Araştırmanın Önemi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Araştırmanın Yöntemi

Örneklem ve Uygulama

Veri Toplama Araçları

Psikolojik Sağlıkla İlgili Veri Toplama Araçları

Fiziksel Sağlıkla İlgili Veri Toplama Araçları

Aile ve Eş İlişkileriyle İlgili Veri Toplama Araçları

İşe ve Kuruma Yönelik Tutumlarla İlgili Veri Toplama Araçları

Kişisel Kaynaklarla İlgili Veri Toplama Araçları

İşsizliğe Yönelik Atıflarla İlgili Veri Toplama Araçları

Sosyodemografik Bilgi Formu

Verilerin Analizi

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bulgular Ne Gösteriyor?

Araştırmanın Sonuçları

İşsizlerin ve Çalışanların Karşılaştırılması

Psikolojik Sağlık

Fiziksel Sağlık

Eş ve Aile İlişkileri

Algılanan Sosyal Destek

Algılanan İstihdam

İşsizliğe Yönelik Atıflar

Sosyodemografik Değişkenlerin İşsizlik Üzerindeki Etkileri

İşsizlik ve Cinsiyet

Psikolojik Sağlık ve Cinsiyet

Fiziksel Sağlık ve Cinsiyet

Aile-Eş İlişkileri ve Cinsiyet

Sosyal Destek, Algılanan İstihdam ve Cinsiyet

İşsizliğe Yönelik Atıflar ve Cinsiyet

İşsizlik ve Yaş

Psikolojik Sağlık ve Yaş

Fiziksel Sağlık ve Yaş

Aile-Eş İlişkileri ve Yaş

Sosyal Destek, Algılanan İstihdam ve Yaş

Sosyodemografik Değişkenlerin İş Güvencesizliği Üzerindeki Etkileri

İşsizlik ve İş Güvencesizliği Düzeylerinin Karşılaştırılması

Psikolojik Sağlık

Fiziksel Sağlık

Aile ve Eş İlişkileri

Sosyal Destek ve Algılanan İstihdam

İşsizliğe İlişkin Atıflar

İşe ve Kuruma Yönelik Tutumlar

Temel Değişkenler Arasındaki İlişkiler

İşsiz Örnekleminde Değişkenler Arasındaki İlişkiler

Çalışan Örnekleminde Değişkenler Arasındaki İlişkiler

İşsizliğin ve İş Güvencesizliğinin Olumsuz Etkisini Azaltan Etkenlerin İncelenmesi

ALTINCI BÖLÜM

Sonuç ve Öneriler

Bulgular Ne Gösteriyor? Ne Yapılmalı?

Önleyici ve Güçlendirici Yaklaşım

Sonsöz

Kaynakça

Dizin

BENZER KİTAPLAR

Bu kitap şizofreni, iki uçlu bozukluk, depresyon, sanrılar, anoreksiya nervoza, dönüştürme bozukluğu ve yadsıma sendromu hakkında. Fakat aynı zamanda hissettiği […]

YAZAR(LAR) Anthony David, 75 TL

Dipsiz Çukurun İçine Doğru
Bir Nöropsikiyatrın Rahatsız Zihinler Üzerine Notları

YAZAR(LAR) Anthony David,

Gelişim psikolojisi ve eğitim alanının ileri gelen isimlerinden Artin Göncü’nün yazıları Türkçede ilk defa kitaplaştırılıyor. Çocuk gelişimi, eğitim psikolojisi, erken […]

YAZAR(LAR) Artin Göncü, 110 TL

OYUNDA BÜYÜMEK
Çocuk Gelişimi ve Eğitimine Sosyokültürel Bakış

YAZAR(LAR) Artin Göncü,

Birinci sınıfa başladığınız gün gözünüzün önüne geliyor mu? Öğretmeninizin yüzü, sesi, tahtadaki yazısı aklınızda canlanıyor mu? Peki, ailenizle yediğiniz son […]

DERLEYEN(LER) Berivan Ece, Sami Gülgöz, Sezin Öner,

95 TL

Hayatı Hatırlamak
Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar

DERLEYEN(LER) Berivan Ece, Sami Gülgöz, Sezin Öner,

SEPET
0