Pasif Devrim: İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi, 4. Baskı

4. BASKI İÇİN YENİ ÖNSÖZLE: Pasif Devrimin Seyir Defteri

YAZAR(LAR) :
Cihan Tuğal

ÇEVİREN: Ferit Burak Aydar

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Siyaset Bilimi
Sosyoloji
SAYFA SAYISI: 293
ÖLÇÜ: 16.5 x 24 cm.
BASKI: İstanbul ,2019-04-01 00:00:00
ISBN: 9786055250294
FİYAT: 95 TL

Pasif Devrim İstanbul’un bir zamanlar radikal Müslüman ilçelerinden Sultanbeyli’nin “ılımlı İslam”a dönüşümünü anlatıyor. Sultanbeyli mahallesindeki hayatın zengin bir etnografisini sunan bu kitap İslami aktivistlerin nasıl örgütlendiklerini, 28 Şubat sürecinde nasıl geri çekildiklerini ve AKP tarafından nasıl massedildiklerini anlatıyor. Cihan Tuğal radikal bir hareketin sisteme massedilişinin basitçe tarihsel eğilimlerin ve tüm dünyadaki gidişatın kaçınılmaz bir sonucu değil, olumsal mücadelelerin bir getirisi olduğunu iddia ediyor. Tuğal gözlemlerini Mısır ve İran örnekleriyle de karşılaştırarak Türkiye örneğini genel tarihsel bir bağlama da oturtuyor ve İslami politikaların neden başka yerlerdeki laik kapitalizmlere benzer bir şekilde entegre olmadığı sorusunun yanıtını arıyor.

AKP’nin aklığı nereden geliyor? Bu partiyi, kapitalizmi doğallaştıramamış diğer merkez partilerden farklı kılan ne? Cevap, partinin unutmak istiyor göründüğü geçmişinde yatıyor. AKP, örgütçülük anlayışıyla, kadrolarıyla ve kısmen de kullandığı dille, Türkiye’de 1980’lerden sonra kapitalizme tek kitlesel direniş noktası olan İslamcılığın sistem tarafından massedilmesini sağladı. Gerçek başarısı bu. Böylesi bir massedilmeyi karşılayacak en uygun kavram ise Marksist düşünür Antonio Gramsci’nin geliştirdiği “pasif devrim” kavramıdır. Tuğal çözümlemesinin merkezine bu kavramı alarak, Ak Parti hükümeti döneminde belirleyici olanın kapitalizmin doğallaşması olduğunu, bunun ana motorunun ise AKP olduğunu söylüyor. Ak Parti’nin demokrasi ve İslamiyet gibi konularla ilişkisi bu çerçeve etrafında değerlendirildiğinde önümüze daha kışkırtıcı tahliller çıkıyor. “Laik elitlerin yönetimi esnasında bir aldanma olarak görülebilecek kısmi düzelmeler, dindarlar yönetimde olunca derin bir hikmetin yansımaları olarak kabul ediliyor” diyen Tuğal’ın sözleriyle, “Türkiye’de laik kapitalizmin hegemonik hale gelebilmesi, yani kitlelerin rızasını kazanması, ancak İslamcılığın yarattığı mobilizasyon sayesinde gerçekleşebildi. Türkiye’nin laik yöneticileri, bu rızayı İslamiyet’in desteği olmadan sağlamakta aciz kalmışlardır.”

İÇİNDEKİLER

Dördüncü Baskıya Önsöz: Pasif Devrimin Seyir Defteri
Kitabın Hikayesi
“Pasif Devrim” Yayınlandıktan Sonraki Yıllar: Ak Parti, Hâlâ Düzenin Partisi mi?
Belirsiz Bir Geleceğe “İslamcıların Kalesi”nden Bakmak

Teşekkür
Giriş
Ilımlı İslam: Kendiliğinden Aklileşme mi, Hegemonyacı Strateji mi?
Laiklik Karşıtı Muhalefetin Massedilmesi
İslamcılığın Etnografyası
Kitabın Haritası
Birinci Kısım
İslami Hareketin Kavramsallaştırılması
Birinci Bölüm
Bir Hegemonyacı Siyaset Teorisine Doğru
İslami Siyaset İncelemelerindeki Modeller
Şarkiyatçılık ve Modernleşme Teorisi
Siyasal İktisat
Toplumsal Hareket İncelemeleri ve Kurumsalcılık
Modernlik ve Sivil Toplum
Alternatif Bir İzaha Doğru
Hegemonya Analizine Yeniden Bakış
Siyasal Toplum
Sivil Toplum
Pasif Devrim: Hegemonyanın Yeniden Üretiminin Dinamikleri
Özet: Devlet, Sivil Toplum ve Siyasal Toplum
İkinci Bölüm
Türkiye’de Hegemonyanın Kuruluşu Olarak İslamileşme
Laik Hegemonya ve Onun Organik Krizi
Parti Yapısı
Atatürk’ün Karizmasının Rutinleşmesinden Popülist Liderlerin Doğuşuna
Ulus İnşası
Resmi İslamın Diyalojik Gelişimi
Kentçi Elitizm ve Popülist Tavizler: Çağdaş Uygarlığa Erişme Projesi
Neoliberalleşme
Krize Yanıt: İslamcılık
İslamcı İktidar ve 28 Şubat Askeri Müdahalesi
Kitle Siyaseti ile Karizmanın Evliliği
İslamcılar ve Ulus
Tevhidi Din
Kent Uzamının İslamcılarca Devralınması
Ahlakçı Popülizm mi, İslamcı Sermaye mi?
İslamcılığın Massedilmesi
Ehlileştirilmiş Liderlik
Profesyonelleşme ve Karizma
Küreselleşmecilikle Milliyetçiliğin Birleştirilmesi
Muhafazakâr Din ile İslamileşme Arasında Gidip Gelme
Modern Uzamın İslami Tarzda Yeniden İnşa Edilmesi
Kutsallaştırılmış Neoliberalleşme
İkinci Kısım
Siyasal Toplum ile Sivil Toplumun Kopuşu
Üçüncü Bölüm
Tevhidi Siyasal Toplum Çabaları
İslamcı Hareketin Ana Akımlaştırılması
Refah Partisi, İslamileşme ve Kitle Seferberliği
Radikal İslami Gruplar
Partisiz Sokak Eylemleri
Radikallerin Refah Partisi’nde Massedilmeleri
Sultanbeyli’de İslamcı ve Laik Otorite
Sol Alternatifin Yenilgisi
İslamcı Popülizm ve İkili İktidar
Çağdaş Uygarlığa Eriştirme Misyonu ile Meşruiyet Arasında Devlet
Ümmet mi, Millet mi?
İslami Beynelmilelcilik (Ümmetçilik) ile Milliyetçilik Arasında
Milliyetçi Sömürü Eleştirisi
Türk-Kürt Bölünmesi
Dördüncü Bölüm
Tevhidi Sivil Toplumun Kuruluşu ve Dağılışı
Günlük Yaşamın İslamileştirilmesi
İslamileşmeden Önce ve Sonra Hayat
İslamcı Müdahalelere Karşı Günlük Hayattaki Direniş
İslamcılığın Melezleşmesi
Kent Uzamının İslami Üretimi
İlçenin Kuruluşu: İslamcıların Kalesi
Beden Siyaseti ve Uzamsal Semboller
Arazi, Mülkiyet ve Cemaat
Radikalizm ile Piyasa Arasında
Halkın Örgütsüzlüğü
“Adil Düzen”: Geçici Bir Çözüm
İslamcı Sermaye Birikimi Stratejisi
Üçüncü Kısım
Siyasal Toplum ile Sivil Toplumun Birleşmesi
Beşinci Bölüm
Modern İslami Siyasal Toplumun Ortaya Çıkışı
İslamcı Stratejilerin Massedilmesi
İslamcıların ve Merkez Sağcıların AKP Tarafından Özümsenmesi
Kitle Seferberliğinin Kırılması ve Seferberlikten Artakalanlar
İslami Muhalefet
Yeni Radikalizm Modelleri Arayışı
Değişen Otorite Yapı ve Söylemleri
Suçlama Oyunu
Otoritenin Profesyonelleşmesi
Kalıcı Sihir: Erdoğan’ın Karizması
Ümmetçiliğin Milliyetçilik ve Batı Hegemonyasınca Massedilmesi
Batı’ya Dair Değişen Algılar
AKP’nin Batı Yanlısı Politikalarının Meşrulaştırılması
Kürt Sorununun Kızışması
Altıncı Bölüm
Modern İslami Sivil Toplumun Zaferi
İhtilaflı Sekülerleşme
Tepedeki Kurumların İslamileşmesi,
Günlük Hayatın ve Kenardaki Kurumların Gayri İslamileşmesi
Tarikatlar Arasında Dini Faaliyetin Değişen Niteliği
Elitlerin Yaşamının İslamileşmesi
Moleküler Kentleşme
Modern Kent Uzamının Yaratılması
Toplumsal Cinsiyet Alanındaki Dönüşüm
Hemşehrilik Kimliği
Kapitalizmin Doğallaştırılması
Özelleştirmenin, İşin ve “Ekonomi”nin Zaferi
Hayatın Değişen Temposu
Doğallaşmanın Sınırları ve Çelişkileri
Halkın Örgütsüzlüğünün Kalıcılığı
Sonuç
Karşılaştırmalı Perspektiften İslami Hegemonya
Türkiye: Ortadoğu’nun Pasif Devrimi
Sivil Toplumun Massedilmesi
Mısır: Engellenen Pasif Devrim
İran: Başarısız Pasif Devrim
Siyaseti Yeniden Devreye Sokmak
Kaynakça
Dizin

BENZER KİTAPLAR

İnsanlar oy kullanıp kullanmamaya, protestolara katılıp katılmamaya nasıl karar verir? Seçmenleri sandıktan caydırmaya yönelik uygulamalar neden bazen geri teper? Göstericilere […]

YAZAR(LAR) S. Erdem Aytaç, Susan C. Stokes, 70 TL

Ne Değişir ki?
Seçimlere ve Protestolara Katılımı Yeniden Düşünmek

YAZAR(LAR) S. Erdem Aytaç, Susan C. Stokes,

Cumhuriyetçiliği kendisine temel ilke edinmiş bir ülkenin halkı olarak cumhuriyet denen şey hakkında oldukça az bilgi sahibiyiz. Medeni Cumhuriyet, bu […]

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan, 70 TL

Medeni Cumhuriyet
Katılımcı Hayatın Sosyolojisi

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan,

Bankasız devlet, devletsiz banka olur mu? Neden bazı ülkeler bankacılık krizlerine diğerlerinden daha çok meyillidir? Nasıl oluyor da kültürleri, yasal […]

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber, 110 TL

Kırılgan Tasarım
Bankacılık Krizleri ve Kredi Kıtlığının Siyasi Kökenleri

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber,

SEPET
0